Cornhole Suomi

Teemu Ojala

Toiminnanjohtaja
Tuotekehitys ja yhteistyöt

Sami Pirinen

Markkinointipäällikkö
Sosiaalinen media & markkinointi

Kimi Vesa

Sihteeri
Talous & jäsenrekisteri

Yleistä yhdistyksestä

Kesällä 2022 juttelimme pelastuslaitoksen kahvihuoneessa lajista nimeltä cornhole. Pohdimme, että se on hauskan näköinen peli ja sitä täytyy päästä kokeilemaan. Suomessa lajia ei vain käytännössä tunnettu vielä, mutta internetistä löytyi halvat levyt ja pääsimme kokeilemaan peliä. Innostus syttyi välittömästi ja ei aikaakaan, kun ensimmäiset turnaustason levyt oli rakennettu ja säkkejä tilailtu ympäri eurooppaa. Alkuvaiheessa uusia pelaajia lajin pariin tuli vain pelastuslaitoksen sisältä, mutta kuitenkin sen verran runsaasti, että ensimmäinen cornhole-turnaus järjestettiin syksyllä 2022.

Turnaus oli menestys ja päätimme välittömästi luoda Suomeen cornhole-liiton ja alkaa levittämään tämän hauskan pelin ilosanomaa eteenpäin.

Yhdistyksen säännöt

Nimi: Finnish Cornhole League ry
Kotipaikka: Espoo
Y-tunnus: 3317080-7

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Finnish Cornhole League ja sen kotipaikka on Espoo.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Cornhole tietoisuutta ja levittää sen harrastusta, kasvattamalla harrastajamäärää ja yhteisöllisyyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta Cornhole urheiluun. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää Cornhole kilpailutoimintaa, harjoitustilaisuuksia, ylläpitää lajin internet-sivuja, antaa tietopuolista opetusta ja edistää lajin näkyvyyttä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua, järjestää maksullisia kilpailuja sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia sekä voi solmia sponsorisopimuksia.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet hakemuksen perusteella.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen oikeuttama henkilö, kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammitoukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille joko postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, sähköpostitse, sosiaalisen median kautta tai yhdistyksen verkkosivuilla.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja; sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
  ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  hallitukselle ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
  tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 10. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
  hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
  kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.